Prasto
Prasto, High mountain walking sticks©, 2006; Nickled bronze, variable sizes Prasto, High mountain walking sticks©, 2006; Nickled bronze, variable sizes Prasto, High mountain walking sticks©, 2006; Nickled bronze, variable sizes