Prasto
Prasto, Small white egg form©, 2011; Iron, car paint, lead, 100x80x14 cm Prasto, Small white egg form©, 2011; Iron, car paint, lead, 100x80x14 cm Prasto, Small white egg form©, 2011; Iron, car paint, lead, 100x80x14 cm